Praktisk

Mariagerfjord

Kiropraktorerne

Priser

 

 

Priser og tilskud til behandling hos kiropraktor er i henhold til overenskomsten mellem Dansk Kiropraktorforening og Danske Regioner og kan findes på Dansk Kiropraktorforenings hjemmeside HER

 

Derudover er der mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. Tilskuddene kan findes på deres egen hjemmeside.

 

Der er flere og flere danskere som har adgang til en sundhedsforsikring enten gennem deres arbejde, pensionsordning eller har tegnet en privat. Størstedelen af disse dækker også behandling hos kiropraktor.

Privatlivspolitik og patienttilfredshed

Privatlivspolitik for patienter


Behandling af oplysninger


I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Mariagerfjord Kiropraktorerne John Petri Petersen og Susanne Bach en række personoplysninger om dig.


I denne privatlivspolitik beskrives hvordan disse oplysninger behandles, bruges og evt videregives.


Typer af oplysninger


Vi indsamler og behandler flg typer af personoplysninger om dig ( i det omfang det er relevant for netop dig):


Almindelige kategorier af personoplysninger

 • Navn, adresse, evt mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, samt eventuelt familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse samt dit arbejde.


Særlige kategorier af personoplysninger (‘følsomme personoplysninger’)

 • Helbredsoplysninger ( f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.


Formål


Dine personoplysninger anvendes til følgende formål:


 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig

 • Udarbejdelse af attester og erklæringer til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse.

 • Afregningsformål

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning f.eks. :

  • Dokumentationspligt

  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemet og oplysninger, hindre modtagelse og distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.

  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

  • Håndtering af tvister med registrerede og tredieparter

  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.


Frivllighed


Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere og behandle dig.


Kilder


I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. egen læge, anden kiropraktor, sygehuse. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.


Videregivelse af personoplysninger


I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med flg modtagere:


 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til aktuelle behandlingsforløb.

 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

 • Du har som patient ret til adgang til dine egne oplysninger.

 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner/sygehuse hvortil henvisningen er sendt samt en kopi til egen læge.

 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.


Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger


Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:


 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de personfølsomme oplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelsen om sundhedspersoners journaler ( journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i sundhedsloven.

 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr måned til regionens afregningskontor efter reglerne i sundhedsloven.

 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser mv. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

 • Beskrivelser af røntgenoptagelser foretaget på klinikken sendes til egen læge og når relevant ligeledes epikriser, efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.

 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jvf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens §43.

 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende og afdødes alment praktiserende læge, efter reglerne i sundhedslovens § 45.


Tilbagekaldelse af samtykke


Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder videregivelse baseret på samtykke.


Brug af databehandlere


Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks af os. Vores databehandlere er p.t.

 • ClinicCare

 • Ladefoged IT

 • IT Mark

 • TDC Erhverv


Opbevaringsperiode


Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekandtgørelsen pligt itl at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan dog opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret indtil sagen er endeligt afsluttet.


Dine rettigheder


Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplsyninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (‘profilering’).


Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.


Kontakt


Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på klinikken.


Adresse:


Mariagerfjord Kiropraktorerne

Østre Alle 16

9560 Hadsund


tlf: 98571010


mail: kiropraktik.hadsund@mail.dk


www.mariagerfjordkiropraktorerne.dk